Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Julia’s Kibbekule, gevestigd te Zandhuizen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Artikel 1:  Beroeps professionaliteit

Julia’s Kibbekule is lid van beroepsvereniging BPSW. Tsjalle is SKJ geregistreerd en houdt zich aan de voorgeschreven beroepscode.

Artikel 2: Geheimhouding

Wij hebben een geheimhoudingsplicht en gaan zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw dossier. Persoonsgegevens worden op een professionele en veilige manier verwerkt. Om de veiligheid rond de persoonsgegevens te waarborgen houden wij ons aan de AVG.

Artikel 3: Toepasbaarheid

De voorwaarden maken deel uit te maken van iedere overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, tenzij hiervan uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken. De voorwaarden zijn bij het aangaan van de overeenkomst bekend bij beide partijen.

Artikel 4: Totstandkoming en wijziging overeenkomsten

Een overeenkomst kan zowel een traject als losse verrichtingen betreffen. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat, de door opdrachtnemer in opdracht van opdrachtgever uitgebrachte offerte, door opdrachtgever is ondertekend en in bezit van opdrachtnemer is gekomen.

Indien geen offerte is uitgebracht komt de overeenkomst tot stand op het moment dat opdrachtnemer van opdrachtgever de schriftelijke bevestiging heeft ontvangen van het geven van persoonlijke (groep)sessies aan een of meerdere cliënten.

Artikel 5: Behandeling

Na het eerste contact is er de mogelijkheid tot een kort optioneel kennismakingsgesprek op onze locatie. Bij het intakegesprek wordt een (voorlopig) behandeldoelstelling geformuleerd.

Eigen doelstellingen en wensen zijn leidraad voor de coaching. Regelmatig vind evaluatie plaats of de behandeling aansluit bij het behalen van de gestelde doelen. Naast de evaluaties kan de cliënt altijd informatie inwinnen over de coaching en de vooruitgang hiervan. Wij kunnen ook deelnemen aan mogelijke zorg overleggen. Evenals het aanleveren van een evaluatie met goedkeuren van de cliënt behoort tot de mogelijkheden. 

Artikel 6: Ziekte

Wanneer Julia en Tsjalle ziek zijn vindt er geen vervanging plaats. De sessie gaat dan niet door en wordt in overleg met de cliënt naar een andere datum/tijd verplaatst. In geval van langdurige ziekte wordt in overleg met u vervanging of verwijzing geregeld, of wordt het traject stop gezet.

Artikel 7: Locatie

Wij zijn werkzaam op een vaste locatie en hebben de mogelijkheid tot ambulant werken. De ouder/verzorger dient tijdens het kinderconsult telefonisch bereikbaar te zijn.

Artikel 8: Kosten

De tarieven voor consulten en losse verrichtingen zijn gebaseerd op de meest recente tarievenlijst en/of worden vermeld in de offerte voor betreffende dienstverlening. Wanneer de cliënt woonachtig is in de provincie Friesland wordt het traject met een verwijzing van een arts, gezinsvoogd of gebiedsteam vergoed. Daarnaast kan de coaching vanuit een PGB in veel gevallen worden betaald.

Artikel 9: Facturatie en betaling

Na iedere maand krijgt u de factuur toe gestuurd op vooraf afgestemde wijze. Bij niet betalen binnen 14 dagen na factuurdatum kan de hulpverlener de cliënt een betalingsherinnering sturen. Voldoet de cliënt binnen 14 dagen nog niet aan de betalingsherinnering, dan is de hulpverlener gerechtigs incassomaatregelen te treffen, dan wel dit door derden te laten uitvoeren. Alle kosten die verband houden met deze vordering komen voor rekening van de cliënt. Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de factuurdatum heeft betaald, is de cliënt in verzuim zonder dat daartoe en nadere ingebrekestelling is vereist en brengt de hulpverlener rente in rekening van 1% per maand of een gedeelte van de hoofdsom zolang de cliënt in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen. Bij een betalingsachterstand is de hulpverlener gerechtigd – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet – verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan de betalingsverplichting heeft voldaan. Bij betalingsachterstand is de coach gerechtigd – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet – verdere behandeling op te schorten totdat de ouders/verzorgers van het kind aan hun betalingsverplichtingen hebben voldaan. De behandelovereenkomst wordt met de cliënt aangegaan. De cliënt is dus altijd aansprakelijk voor het voldoen van de facturen, ook al wordt de behandeling via de verzekeraar vergoed.

Artikel 10: Annulering

Afspraken dienen een dag voor de afspraak geannuleerd te worden. Bij niet tijdig annuleren voor de afspraak, is de hulpverlener gerechtigd de gereserveerde tijd naar alle redelijkheid en billijkheid aan de cliënt in rekening te brengen. Wanneer de cliënt zonder bericht niet verschijnt wordt het reguliere tarief in rekening gebracht middels een no-showfactuur. Deze kosten kunnen niet via de verzekeraar worden gedeclareerd. Indien de cliënt te laat komt, gaat dit af van de gereserveerde contacttijd. De cliënt kan op elk gewenst moment het traject beëindigen, ook zonder opgaaf van redenen. De reeds gemaakte afspraken dienen wel te worden afgezegd en betaald. De coach heeft het recht het traject te beëindigen, maar is verplicht de cliënt en, indien van toepassing, de verwijzer hiervan op de hoogte te stellen met vermelding van de beweegredenen voor de beëindiging.

Artikel 11: Klachten

In geval van klachten is het eerste advies om uw onvrede eerst met de coach te bespreken en te kijken of u er samen uit kunt komen. Lukt dat niet, dan kunt u zich beroepen op de onafhankelijke klachtenprocedure van Klachtenportaal Zorg.

Artikel 12: Aansprakelijkheid.

Opdrachtnemer zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van ons kan worden verwacht. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste of onvolledige informatieverstrekking door opdrachtgever of cliënt. Indien de opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van de opdrachtnemer die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is opdrachtnemer voor de schade slechts aansprakelijk tot een maximum van het bedrag van het honorarium voor de betreffende opdracht voor het laatste kalenderjaar, tenzij er aan de zijde van de opdrachtnemer sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.